Heja Dalarna!


Vad symboliserar den stegrande Dalahästen?

Bakom Sebastian Hohenthal finns Heja Mora! och Heja Dalarna! - nätverken med ett femtiotal företagare. Tillsammans banar de väg för att Sebastian skall kunna ta sig in i racingens absoluta finrum och med Sebastian som draghjälp profileras, utvecklas och stärks Dalarnas näringsliv. Racingen erbjuder en perfekt möjlighet att förena business och sport, exponering av varumärken, skräddarsydda och unika evenemang för personal, kunder och samarbetspartners. Inspirerande föreläsningar, hightech och makalösa idrottsprestationer i ett!


Vår idé med att använda dalahästen

Dalahästen är inte längre "bara" en symbol för Sebastians hemstad Mora i Dalarna utan nu mer en klassisk symbol för hela Sverige. Runt den stegrande eller trimmade Dalahästen enas företagen i nätverken Heja Mora och Heja Dalarna. Under 2009 kommer Sebastians Formula 2 bil att designas som en Dalahäst i rött med kurbits. Den egendesignade stegrande Dalahästen kommer att pryda Sebastians overall och bil för att på bästa sätt profilera Mora, Dalarna och Sverige i ett internationellt perspektiv.


Det här är en Dalahäst, (hämtad från Wikipedia)

En dalahäst är traditionellt en rödmålad, stiliserad trähäst som numer tillverkas framför allt i Nusnäs, Mora, i Dalarna. Grimma och selar brukar målas med mönster i vit och blå färg. Förutom i rött förekommer den nu också i alla tänkbara grundfärger. Vanliga grundfärger under 1900-talets första halva var engelskt rött eller blymönja som avsåg att efterliknade den bruna hästen, och vitt/ljusgrått med inslag av blått på bland annat benen och i fläckar på kroppen som avsåg att efterlikna den apelkastade skimmeln.

Den har tillverkats sedan 1600-talet som en biprodukt till traktens möbelsnickeri, eller som en leksak täljd i hemmen. Dekorationen är densamma som man finner i övrig allmogekonst, särskilt kurbitsmåleriet, från trakten; själva dekoren kallas krusning.

Gårdfarihandlarna tog med hästarna i sortimentet. Mycket vackra hästar av hög kvalitet tillverkades under 1800-talets slut samt 1900-talets början i Risa, Bergkarlås och Vattnäs. I Nusnäs var den mest kända täljaren Tysk Anders Gunnarsson, även Gambel Damben kallad.


Grannas Anders Olsson Hemslöjd & Nils Olsson Hemslöjd i Nusnäs


1922, 26 år gammal, startade Grannas Anders Olsson sitt företag i familjens bagarstuga. Anders var den äldste av 9 syskon och Nils och Jannes Olsson var vid företagsstarten 9 resp 7 år gammal. Det hände att de vid skoldagens slut hjälpte sin äldre broder. 1928 grundade de yngre bröderna Nils Olsson Hemslöjd. För mer läsning, www.grannas.com, www.nohemslojd.se


Blandade fakta om dalahästen

Vid världsutställningen i New York 1939 fick Dalahästen representera Sverige, och har sedan dess varit en ofta använd symbol för landet. En tre meter hög Dalahäst skickades över till New York och nära 1000 kg små Dalahästar såldes i souvenirbutiken.

Världens största dalahäst finns utanför Avesta. Den är 13 meter hög och invigdes 1989. I Dala Järna Konstgård fanns tidigare ett dalahästmuseum, som 2005 såldes till Dalarnas museum. Dalahästen är den vanligaste souveniren som turister köper vid Sverigebesök, och bara i Nusnäs säljs dalahästar för 24 miljoner kronor per år. Tomas Holst tillverkade den minsta dalahästen som var 3,7 mm hög och 3 mm lång. What does the prancing Dalecarlian horse symbolize? 

Behind Sebastian Hohenthal are the "Heja Mora!" and "Heja Dalarna!"- networks with some fifty entrepreneurs and companies. Together they pave the way for Sebastian to get into racing’s absolute top spot. By working with Sebastian they promote their companies, which in turn will develop and strengthen Dalarna’s business. Racing offers a perfect opportunity to combine business and sport, the exposure of brands, personalized and unique events for staff, customers and partners, inspiring lectures, high tech, and stunning sports performance in one!  


Our idea of using the Dalecarlian horse


The Dalecarlian horse is no longer "just" a symbol of Sebastian’s hometown Mora of Dalarna; it is nowadays a classical symbol that represents  the whole of Sweden. In 2009, Sebastian’s Formula 2 car will be designed as a dalecarlian horse, painted red in a traditional fashion. The self-designed prancing dalecarlian horse will adorn Sebastian’s overall and car, in order to raise the profile of Mora, Dalarna and Sweden to an International perspective.

This is a Dalecarlian(aka Dala) horse (from swedish Wikipedia)

A Dalecarlian horse is traditionally a red painted, stylized horse made of wood, which is at present day produced mainly in Nusnäs, outside Mora, Dalarna. Halter and harnesses are usually painted with traditional patterns in white and blue. The traditional color of the horse is red. It is, however, available in a great variation of colors. During the first half of the 20th century “English red” or ”red lead” were used extensively as primers, in order to mimic the brown horse. White or light gray with a hint of blue were used on the legs and in other spots to mimic the dapple-grey color of the horse.

The dalecarlian horse has been manufactured since the 1600s as a by-product of the local cabinet-making industry. Originally the horses were intended to be used as toys or gifts to beloved friends. The ornamentation followed the same principles as other peasant art, in particular the traditional Dalecarlian "kurbits"-painting, a school of painting that still flourishes in Dalarna in our age.

Pedlars included the horses in their range. Exquisite horses of high quality were manufactured during 19th and the end of the 20th centuries. The main centers of production were Risa, Bergkarlås and Vattnäs. In Nusnäs was the most known numerator Tysk Anders Gunnarsson, also known as ”Gambel Damben”.


Grannas Anders Olsson Hemslöjd & Nils Olsson Hemslöjd in Nusnäs


1922, at 26 years of age, Grannas Anders Olsson started his company in the family’s bake house. Anders was the eldest of 9 siblings. His younger brothers Nils and Janne Olsson was then 9 and 7 years old. It happened the school day helped his older brother. In 1928 Nils Olsson Hemslöjd was founded. Read more at: www.grannas.com & www.nohemslojd.se


Miscallenous facs about the Dalecarlian horse
 

At the 1939 world exhibition in New York the Dalecarlian horse represented Sweden, and has since then been a frequently used symbol of the country. A three meter high dalecarlian horse was sent to New York and almost 1000 kg of small dalecarlian horses were sold at the souvenir shop.  

The world's largest Dalecarlian horse is outside Avesta. It is 13 meters high and was inaugurated in 1989. The Dala Järna Art Farm was previously a dalecarlian horse museum, and was sold to the Museum of Dalarna in 2005. The dalecarlian horse is the most common souvenir that tourists buy during their visits to Sweden; Dalecarlian horses to value of 24 million SEK are sold every year in the small village of Nusnäs alone! Thomas Holst made the smallest wooden horse which was 3.7 mm high and 3mm long.