Friday 22 January 2010
Nya mål i horisonten

Lika snabbt som 2009 års säsong tog slut har 2010 års säsong tagit fart. Det är nog fler än jag som instämmer att det inte på länge sett så spännande ut inför en F1 säsong som det gör nu. På tal om F1 så fick jag ett glatt samtal från en lika glad pojk innan jul. Min gamla mekaniker Charlie Häggstam som hjälpte mig 2002 och 2003 då jag vann den Brittiska Vinterserien i Formula Ford har fått nytt jobb. Charlie kommer ingå som mekaniker i det nystartade Virgin F1 teamet. Det finns nog sämre chefer än superentrenören Richard Branson att lyda order från.

En annan som fått nytt jobb och chef är jag själv. Så kan det gå om man inte har mer än ett bladmått mellan tanke och handling.

Vad händer nu undrar de flesta??

Jo såhär är det: Efter att ha tävlat i precis femton år i motorsporten har jag fått glädjen att vara med om mycket bra saker, generellt sett har jag haft turen att nästan uteslutande stött på bra "typer" och det ena har lett till det andra. Efter F2 finalen på Barcelona banan tog jag flyget till USA för en del semester och äventyr. I solstolen på ett casino i Vegas ställer jag mig frågorna: Kan vi få ihop och köra en säsong till i F2? Om ja vad är nästa steg? Vad händer om fem år?

Genom att dänga portfölj som min gamle teamchef Jan Lindblom brukar säga så hade svaret på första frågan varit ja. Visst är prislappen en miljon dyrare i F2 2010, men det går att dra ihop genom att dänga portfölj. Den följande frågan blev svårare, som bekant har du två möjligheter inom idrott. 1. Det går bra, topp tre. 2. Att komma femma duger icke om du har sikte på F1 eller Indycar. När vi stavar idrotten till Racing eller motorsport så kan vi direkt lägga till pengar i ekvationen. Mycket pengar. Även om vi skulle lyckas komma top 3 så blir jag mer och mer övertygad om att det krävs minst 15.000.000 för nästa steg. Är då nästa steg GP2? Kanske eller kanske inte. Vet ej ännu vad som händer med Soucek som vann F2 serien och var snabbast på F1 testen för nya förare under hösten. Ryktet placerar honom i en testförarroll i F1. Vad jag vet är dock att de flesta nya team som kommit in i F1 kräver enorma summor pengar vare sig du skall testa eller ingå i förarbesättningen. Tyvärr. Detta är givetvis inga nyheter för mig eller Dig, men dessvärre en sanning som kräver frågan, kan jag dra ihop minst 15 miljoner till 2011? Mitt svar är nej. Det skulle garanterat inte gå utan att det skulle ta på tok för mycket fokus från det viktiga, själva körandet. Är svaret då nej samtidigt som jag är "bortskämd" att ha fått åka Formelbil och i dagsläget inte sugen på något annat fanns det bara en sak att göra i min värld. Ta ett möte med en trogen sponsor och mentor, Tomas Kaiser.

Tomas som själv stått inför liknande frågor 25 år sedan förstod min tankeställning och frågade om jag inte skulle börja jobba på Hello Sweden. Ja, när kan jag börja var min motfråga. Tomas svar var lika kort som bra. Igår.

Sagt och gjort har jag nu fått en hel del nytt att pyssla med. Med andra ord kommer det inte att bli något fortsatt äventyr i F2. Däremot håller jag på med några andra projekt som jag kommer att presentera här på sidan. Dock kommer det inte att bli någon körning för egen del då jag lever efter tesen 99% är ingenting, 100% är godtagbart.

Nu är det 100% på nya jobbet som gäller och vad det sedan leder till, vare sig jag landar på eller utanför racingbanorna låter jag framtiden få utvisa. Att jag har ett stort racinghjärta råder det i alla fall inga tvivel på och jag har hellre dörrar öppna än stängda.

Det bästa med racingen har varit en ömsesidig blandning mellan segrarna, mästerskapen och stöttningen från samarbetspartners, förbundet och supporters. Det har varit ett stort gäng goa killar och tjejer som sett till att finanserna varit i sin ordning och att drömmen att köra racerbil på internationell toppnivå inte har varit just en dröm utan en verklighet under många år.

/ Seb
New targets on the horizon

Just as fast as the 2009 season ended the 2010 season has taken off. It is probalbly a lot of you that agree with me when I say we are looking forward the the most interesting F1 season in a long time. Speaking of F1, I received a happy phone call from an equally happy boy before Christmas. My old mechanic Charlie Häggstam who helped me in 2002 and 2003 when I won the British Winter Series in Formula Ford has got a new job. Charlie will be included as a mechanic in the newly established Virgin F1 team. There are probably worse managers to obey orders from than super entrepreneur Richard Branson.

Another who got a new job and boss is myself. A conequence of when you tend to think and act at the same time.

What happens now wonder most?

Well, it is like this: After having competed in fifteen years in motorsport, I have experienced very good things, generally speaking, I have been fortunate to almost exclusively encountered good "types" and one thing led to another. After the F2 final at the Barcelona track, I took a flight to the USA for some holiday and adventure. In the sun bed at a casino in Vegas, I wonder: Can we get together and run another season in F2? If yes, what is the next step? What if five years?

By fling around the portfolio, as my old team boss Jan Lindblom say, the answer to first question was yes. Sure the price tag is one million SEK higher in F2 2010 but it can be pulled together by fling around the portfolio. The following question was more difficult, As you know, you have two opportunities in the sport. 1. Things are going well, the top three. 2.To being fith will not do if you have a view on F1 and Indycars. When we spell Sport as Racing and motorsports, we can directly add money into the equation. Very much money. Even if we manage to get into top 3 I become more and more convinced that it takes at least 15,000,000 SEK for the next step. Is the next step GP2? Or maybe not. We do not know yet what happens with Andy Soucek, who won the F2 series, and was fastest in F1 testing for new drivers in the autumn. Rumors place him in a test driver role in F1. What I know is that most new teams coming into F1 require huge sums of money whether you should test and be part of the driving crew. Unfortunalety. Obviously this is no news for me or you, but unfortunately true requiring the question, I can pull together at least 15 million by 2011? My answer is no. It would certainly not work out without taking far too much focus from the important thing, racing. Then the answer is no, while I am "spoiled" to have been racing in open wheelers and under the current situation I does not feel like anything else, there was only one thing to do in my world. Take a meeting with a loyal sponsor and mentor, Tomas Kaiser.

Tomas who himself faced similar questions 25 years ago understood my position and asked if I would not start working for Hello Sweden. ”Yes, when can I start”, was my question. Tomas response was as short as well. ”Yesterday.”

Said and done, I have now got a lot new to fuss around with. In other words, there will be no further adventures in F2. On the other hand, I agree with the other projects I will present here on the site. However, there will be no driving on my part because I live by the thesis 99% is nothing, 100% acceptable.

Now it's 100% on new work related and what it then leads to either I lands on or off the racing tracks, I will leave the future to tell. I have a great racing heart, there is in all cases, no doubt, and I'd rather have doors open than closed.

The best with racing was a mutual mixing between the victors, championship, and the collaboration with partners, motorsport federation and supporters. The has been a great bunch of guys and girls who made sure that finances were in order and that the dream to race racing cars on the international top level has not been just a dream but a reality for many years.

/ Seb